MY TURN

Umashankar, S. Spiritual love is life. Spiritual life is love. Love is the medium…

March 1, 1988