ગણપતિની નજીક આવવું

Publisher’s Desk ગણપતિની નજીક આવવું ______________________ નિષ્ઠાપૂવૅક એક વાસ્તવિક વ્યકિત સમજીને વિધ્નોનો નાશ કરતા…

January 5, 2016

સાંભળવાની કળા

PUBLISHER’S DESK સાંભળવાની કળા ______________________ આધુનિક જગતના ડીજીટલ મીડીયાને લીધે થતા વિક્ષેપને લીધે, વ્યકિતગત…

June 20, 2015