ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಡಿಸಲು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ

ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ನಮಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು…

June 30, 2021

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

| English | ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬದುಕಿನ ತೀವ್ರತೆಯ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು…

April 10, 2018