விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளைக் கையாளுதல்

விரும்பத்தகாத நிகழ்வுகளைக் கையாளுதல் எவ்வாறு கெட்ட சம்பவங்கள் நல்லவர்களின் வாழ்வில் நிகழலாம் என்பதை சிந்திக்கவும், வாழ்வின் கஷ்டங்களை எவ்வாறு…

May 7, 2019