சக்திமிக்க பூஜை ஒன்றுக்குத் தேவையான மூலப் பொருள்கள்

இந்து மதத்தின் பெரும்பான்மையோர் பூண்டுள்ள கோயில் வழிபாட்டு முறையில் அடங்கியிருக்கும் மறைமெய் கூறுகளையும் ஞானத்தையும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறோம். English…