சக்திமிக்க பூஜை ஒன்றுக்குத் தேவையான மூலப் பொருள்கள்

இந்து மதத்தின் பெரும்பான்மையோர் பூண்டுள்ள கோயில் வழிபாட்டு முறையில் அடங்கியிருக்கும் மறைமெய் கூறுகளையும் ஞானத்தையும் ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறோம். English | Tamil | Kannada | Hindi | Portuguese | Marathi | Spanish | கோயிலில் வீற்றிருக்கும் தெய்வ மூர்த்தத்தின் வழிபாட்டை காய்கறி குழம்பு ஒன்றை தயாரிப்பதுடன் ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். குழம்பை…

Continue reading